NBP – organy i ich funkcje

Narodowy Bank Polski jest to bank centralny, którego głównym zadaniem jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, a także wspieranie polityki gospodarczej rządu, przy założeniu że nie ogranicza to podstawowego celu NBP. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku zapewnia bankowi silną pozycję wśród innych instytucji publicznych. Zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim wyróżnia się następujące organy NBP: – Prezes NBP, – Rada Polityki Pieniężnej, – Zarząd NBP.NBP_Entry_AB

Wszystkie organy mają obowiązek realizowania celów działalności banku, jednak każdy z nich ma również odrębne zadanie za które jest odpowiedzialny.
Prezes NBP

Najważniejszą funkcje pełni Prezes NBP ponieważ jest on Przewodniczącym Rady Polityki Pieniężnej oraz Zarządu NBP. Do jego zadań należy reprezentowanie interesów Rzeczypospolitej Polskiej w instytucjach finansowych i bankowych o wymiarze międzynarodowym. Występuje on w roli reprezentanta banku za zewnątrz i przełożonego wszystkich pracowników NBP. Prezes NBP może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Ministrów i Sejmu. Ma prawo użytkowania pieczęci z godłem państwowym przy wydawaniu zarządzeń i decyzji administracyjnych. Ma obowiązek przedstawiania kwartalnych informacji o bilansie płatniczym oraz rocznych bilansów należności i zobowiązań płatniczych państwa. Prezes NPB jest powoływany przez sejm na 6-letnią kadencję. Odbywa się to na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjmuje się, że Prezes NBP powinien pozostawać w swej działalności apolityczny. Oznacza to brak przynależności do partii politycznej i związków zawodowych.

Rada Polityki Pieniężnej

Do głównych zadań RPP należy realizacja polityki pieniężnej państwa, a także coroczne ustalanie jej założeń takich jak: wysokość podstawowych stóp procentowych, tryb naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej oraz określanie zasad operacji otwartego rynku. RPP jest odpowiedzialna również za zatwierdzanie planu finansowego banku centralnego i sprawozdań z działalności NBP.

Zarząd Narodowego Banku Polskiego

Głównym celem Zarządu jest kierowanie działalnością banku. W jego skład wchodzi prezes oraz członkowie (zazwyczaj 6-8). Członkowie są powoływani i odwoływani przez prezydenta na wniosek prezesa NBP. Do najważniejszych zadań Zarządu należy: – realizowanie uchwał Rady Polityki Pieniężnej, – realizowanie planu finansowego, zatwierdzonego przez Radę, – nadzorowanie operacji otwartego rynku, – ocena działania systemu bankowego, – przygotowywanie i rozpatrywanie projektów uchwał kierowanych do rady, – okresowa ocena obrotu dewizowego, obiegu pieniężnego i rozliczeń pieniężnych.