Komisja Nadzoru Finansowego – istota działalności

Komisja Nadzoru Finansowego jest to centralny organ administracji państwowej. Został on powołany na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym. Głównym celem działania KNF jest sprawowanie nadzoru nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, sektorem bankowym, a także nad instytucjami płatniczymi, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz biurami usług płatniczych. Celem ustanowienia tego nadzoru jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, jego bezpieczeństwa, przejrzystości oraz stabilności, a także ochrona interesów uczestników tego rynku.KNF

W skład Komisji wchodzą: przewodniczący, zastępcy przewodniczącego, członkowie Komisji.Przewodniczący jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na okres pięciu lat. Zastępcy przewodniczącego są również powoływani przez Prezesa rady Ministrów, jednak na wniosek Przewodniczącego. Pozostali członkowie Komisji to: Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego lub jego przedstawiciel, Minister właściwy do spraw instytucji finansowych lub jego przedstawiciel, Prezes Narodowego Banku Polskiego lub delegowany przez niego Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego.

Trudno jest opisać kompetencje KNF, ponieważ zakres jej działania jest bardzo szeroki. Oprócz wymienionych wyżej funkcji, Komisja odpowiedzialna jest również za działania wspierające rozwój konkurencyjności rynku finansowego. Bierze także udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych dotyczących rynku finansowego, ubezpieczeniowego i emerytalnego. Komisja angażuje się również w działania edukacyjne i informacyjne. Stwarza możliwości polubownego i pojednawczego rozwiązywania konfliktów i sporów między uczestnikami rynku finansowego. Szczególnie między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty.

Warto zapamiętać iż Komisja nie obejmuje swym nadzorem takich instytucji jak: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, SKOK, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Podmioty te podlegają nadzorom właściwych ministrów.